top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Mevzu Teknoloji Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi kapsamında düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla düzenlenmiştir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Mevzu mobil uygulamasına (“Uygulama”) kullanıcı (“Kullanıcı”) olarak kaydınız ve Uygulama’yı kullanmanız esnasında Veri Sorumlusu tarafından aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kimlik Bilgileriniz: Cinsiyet, doğum tarihi

İletişim Bilgileriniz: E-posta, telefon numarası.

Mesleki Bilgi: Meslek

Eğitim Bilgisi: Eğitim düzeyiniz ve son mezun olduğunuz okul bilgisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Verileriniz: Fotoğraf.

Lokasyon Bilgisi: Konum bilgisi.

Müşteri İşlem Bilgisi: Sipariş bilgisi.

İşlem Güvenliği Bilgileriniz: Uygulama’ya giriş çıkış bilgileri.

Diğer Bilgiler: Boy, beslenme biçimi, alışkanlıklar, evcil hayvana sahip olup olmadığınıza ilişkin bilgi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu aranızdaki hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında KVKK’nın 5. ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak saklanmakta ve işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

Amaçlar

Hukuki Sebep

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Verileriniz, Lokasyon Bilgisi (uygulamayı kullanabilmeniz amacı ile sınırlı olmak kaydıyla), Müşteri İşlem Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Mesleki Bilgisi, Eğitim Bilgisi ve diğer bilgileriniz

Uygulama’yı kullanımınız için kaydınızın gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’ne dayanarak verilmesi.

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Müşteri İşlem Bilgisi

Kullanıcı tarafından Uygulama üzerinden hizmet ve ürün satın alınması veya Uygulama’nın ücretli versiyonunun kullanılması

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

Aşağıda gerçekleştirilecek faaliyetler dolayısıyla bazı kişisel verilerinizi KVKK’nın 5. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplamakta, saklamakta ve işlemekteyiz.

İşlenen Kişisel Veriler

Amaçlar

Hukuki Sebep

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Pazarlama Bilgileri

Kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması ve iletilmesi.

 • KVKK md. 5/1 kapsamında açık rızanızın olması halinde

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; gerekmesi halinde yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, hissedarlarımıza aktarılmaktadır.

 1. KVKK’dan Kaynaklanan Haklarınız 

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu’na başvurarak kendinizle ilgili:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 1. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

 1. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,  

 1. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

 1. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  

 1. Yukarıdaki (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

 1. İşlenen verilerinizin, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

 1. Kişisel verilerinizin, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. 

 1. KVKK’dan Kaynaklanan Hakların Kullanım Şekli 

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Yeşilce Mah. Dalgıç Sk. Dome Blok No:3/5 İç Kapı No:1 Kağıthane adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@mevzu.app elektronik posta adresine taleplerinizi iletebilirsiniz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ VE

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum.

Kimlik, iletişim ve pazarlama bilgilerimin kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması ve iletilmesi amaçlarıyla işlenmesine açık rıza veriyorum ve Mevzu Teknoloji Anonim Şirketi tarafından reddetme hakkımı kullanıncaya kadar tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesini onaylıyorum.

"Siz bence olursunuz!"

Sürprizli bir tanışma oyununa hazır mısın?
Mevzu’ya hoş geldin!

Navigasyon

Politikalar

Sosyal

 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • TikTok

“Bu internet sitesinde kullanılan içeriklerin tamamı Mevzu Teknoloji A.Ş.’ye aittir ve izinsiz kullanılamaz.” 

bottom of page